CỔNG NỘP BÀI SẼ ĐÓNG LẠI SAU
2016/04/28 17:00:00
NỘP BÀI DỰ THI

Thí sinh cần phải đăng kí thông tin cho ban tổ chức trước khi nộp bài dự thi.

Số điện thoại được ghi trong form này cũng chính là số điện thoại thí sinh đã đăng kí với ban tổ chức.

Bài dự thi của thí sinh cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được quy định trong Thể lệ và Điều kiện dự thi.

Mỗi bài dự thi chỉ nộp duy nhất một lần.

Bài dự thi được lưu dưới định dạng JPEG, hệ màu RGB, dung lượng file không quá 2MB